DUYURULAR

SEKTÖREL DUYURU // Anti Damping Soruşturması/Mısır-Makine Halısı ve Diğer Yer Kaplamaları
( 24 Temmuz 2020 Cuma )

Ticaret Bakanlığı’ndan alınan bir yazıda, Mısır Ticaret ve Sanayi Bakanlığı tarafından ülkemiz menşeli 'Makine Halısı ve diğer Yer Kaplamaları' (5702.42, 5703.20, 5703.30, 5703.90 ve 5705.00 Gümrük tarife pozisyonlarında) ithalatına karşı anti-damping soruşturması başlatıldığı, bu itibarla, Mısır tarafından başlatılan mezkûr soruşturmalarda ülkemiz menşeli 'Makine Halısı ve diğer Yer Kaplamaları' ithalatının dampingli olup olmadığının, ayrıca bu süreçte dampingli olduğu iddia edilen ülkemiz menşeli ilgili ürün ithalatının Mısır yerli üretimi üzerinde bir zarara yol açıp açmadığının değerlendirileceği ve Mısır soruşturma otoritesi tarafından bu hususlarda müspet karar verilmesi halinde tüm ülkemiz firmalarına anti-damping önlemlerinin tatbik edilmesine hükmedilmesinin olasılık dahilinde olduğu belirtilmekte olup;

- Anılan soruşturmanın, ülkemizin de taraf olduğu Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Anti-Damping Anlaşması’nın amir hükümlerinin, ilgili DTÖ içtihadı ve Mısır’ın anti-damping ve telafi edici vergi uygulamalarına ilişkin ulusal mevzuatı (Ulusal Ekonominin Uluslararası Ticaretteki Haksız Uygulamaların Zararlı Etkilerinden Korunmasına İlişkin 161 sayılı Kanun ve buna bağlı Uygulama Esasları) çerçevesinde yürütüleceği,

- DTÖ Anti-Damping Anlaşması’nın 6.10 Maddesi ve 161/1998 sayılı Kanun’un Uygulama Usul ve Esasları’nın 24. Maddesinin, soruşturma otoritesinin ihracatçı sayılarının yüksek olduğu durumlarda örnekleme (sampling) tekniğine başvurulabileceğini karara bağladığı,

- Bu çerçevede, Mısır soruşturma otoritesinin kendisi tarafından bilinen beş adet ihracatçı firmamıza soru formları gönderdiği,

- Diğer taraftan, soruşturma otoritesinin ülkemizin diğer mezkur ürün ihracatçılarını da soruşturmaya katılmaya davet ettiği ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, Bakanlığın örneklemeye gidip gitmeme kararına temel oluşturmasını teminen, mevcut soruşturmaya taraf olmak isteyen tüm ihracatçıların, en geç 29 Temmuz 2020 tarihine kadar bir örneği ekte yer alan EK-1'deki soruşturma açılış bildiriminin 'Örnekleme Teknikleri' başlıklı bölümünün (a) kısmı altında talep edilen bilgileri ile yine aynı bildirimde belirtilen adrese bu bilgileri iletmek suretiyle ilgili Bakanlık ile irtibata geçmeleri ve kendilerini tanıtmaları gerektiği, soru formu halihazırda otorite tarafından gönderilmiş olan firmalar ile kendilerini ilgili otoriteye tanıtmalarını takiben otoritenin örneklemeye gitme kararı alması halinde soru formu gönderilecek olan firmaların, ekte yine bir örneği bulunan soru formunu doldurarak ellerine geçme tarihinden itibaren 37 (otuzyedi) günlük süre içerisinde mezkur Bakanlık’a iletmelerinin beklendiği belirtilmektedir.

İhracatçı firmalarımızca makul gerekçeler sunulması durumunda ve soruşturma otoritesince bunların kabul edilmesi halinde soru formlarının teslimi için süre uzatımı temin edilmesinin imkan dahilinde olabileceği, soru formlarına verilen cevaplar doğrultusunda, örnekleme dahilinde yer alan firmalar için bireysel damping marjlarının hesaplanacağı, Bakanlık ile iletişime geçen ancak örneklemede yer almayan firmaların, soruşturmalar kapsamında işbirliğine giden taraf olarak addedileceği ve bu firmalara yönelik olarak örneklemede yer alan ilgili taraflar için hesaplanan marjların ağırlıklı ortalamasını geçmeyecek damping marjları hesaplanmasının olanak dahilinde olduğu, dolayısıyla, ilgili herhangi bir tarafın işbirliği yapmaması ve bu nedenle ilgili bilgilerin yetkili mercilere verilmemesi halinde, bu durumun ilgili tarafların işbirliği yaptığı duruma kıyasla, söz konusu tarafın daha az lehine olan bir sonuca yol açabileceği ifade edilmektedir.

Yukarıda bahsedilen hususlar çerçevesinde söz konu ürün ihracatçısı firmalarımızın bilgilendirilmesi amacıyla online olarak (Zoom üzerinden) 28 Temmuz 2020 tarihinde saat 10:30'da bir toplantı gerçekleştirileceği ve söz konusu toplantıya ilişkin bilgilerin katılım sağlamak isteyen firmalarımıza bilahare iletileceği belirtilmektedir.

Ayrıca, süreç boyunca Bakanlığımızla eşgüdüm halinde yürütülecek çalışmalarda koordinasyonun sağlanması amacıyla belirlenecek Genel Sekreterlik ile ortak avukatlık/danışmanlık hizmeti alınmasına ilişkin değerlendirmelerin, en geç 28 Temmuz 2020 tarihine kadar Bakanlığımıza (ozaky@ekonomi.gov.tr e-posta adresine) iletilmesi beklenmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

 

Çiğdem ÖNSAL
Genel Sekreter Yardımcısı

EK.

1- Açılış Bildirimi (İngilizce)

2- Soru Formu (İngilizce)


Ayrıntılı Bilgi İçin: Şevin İstanbulluoğlu

-- SoruFormu_00011069.docx
-- AcilisBildirimi_00011070.pdf