DUYURULAR

MEVZUAT // KGF Uygulamalarında Değişiklik
( 11 Ekim 2018 Perşembe )

11/10/2018 tarihli (bugün) Resmi Gazetede yayımlanan Kredi ve Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar ile;

  • KGF kefaletiyle kullandırılan kredilerde, başlangıç tarihinden itibaren işletme kredilerinde 96 ay, yatırım kredilerinde ise 156 ayı aşmamak kaydıyla yeniden yapılandırma getirildi (Daha önce yeniden yapılandırma için tanınan süre, kredi vadesine ilaveden en fazla 36 aydı),
  • Kredi veren kuruluşlara, tazmin talebinden önce, borçluya yapılandırma imkanı tanımış olma şartı getirildi,
  • Kefalet limitleri yeniden belirlendi. KOBİ’ler için 12 milyon TL olan üst limit 25 milyon TL’ye çıkarıldı. KOBİ dışında kalan yararlanıcılar için ise kefalet limiti 200 milyon TL’de kaldı.
  • Dövize endeksli kredilerin TL cinsinden yeniden yapılandırılması halinde, yapılandırma tarihindeki Merkez Bankası döviz alış kuru esas alınması kuralı getirildi.

Söz konusu Karara http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/10/20181011-13.pdf adresinden erişilebilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

İ.Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter