DUYURULAR

MEVZUAT // Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik (Torba Kanun)
( 05 Aralık 2017 Salı )

Bugünkü (05/12/2017) tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile yasalaşan finansal düzenlemelere yönelik öne çıkan hususlar aşağıdaki şekildedir:

  1. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nda yapılan değişiklik ile Kurumlar Vergisi 2018, 2019 ve 2020 yıllarında yüzde 22 olarak uygulanacaktır. Bakanlar Kurulu, yüzde 22 oranını yüzde 20 oranına kadar indirmeye yetkili olacaktır.
  2. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nda yapılan değişiklik ile Kurumların, en az 2 yıl süreyle aktiflerinde yer alan iştirak hisseleri ile aynı süreyle sahip oldukları kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklarının satışından doğan kazançların yüzde 75'lik kısmı ile aynı süreyle aktiflerinde yer alan taşınmazların satışından doğan kazançların yüzde 50'lik kısmı Kurumlar Vergisinden müstesna olacaktır.
  3. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nda yapılan değişiklik ile 01/01/2018 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, Bankalara borçlu olanların ve kefillerinin borçlarına karşılık taşınmaz ve iştirak hisselerinin bankalara devrinden doğan kazançları ve bankaların bu şekilde elde ettikleri kıymetlerin satışından doğan kazançlarına uygulanan % 75 kurumlar vergisi istisnasında, söz konusu oran taşınmazlar için % 50, diğer kıymetler için % 75 olarak yeniden belirlenmiştir. Bununla birlikte bu uygulama artık banka dışı finansal kurumlar olan, finansal kiralama ve finansman şirketlerini de kapsayacaktır.
  4. 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu'nda yapılan değişiklik ile 01/01/2018 tarihinden itibaren bankalar gibi finansal kiralama ve finansman şirketleri de BDDK tarafından belirlenen usul ve esaslara göre ayırmış oldukları özel karşılıkları kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılabilecektir.
  5. 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu'nda yapılan değişiklik ile eski uygulamada yalnızca Türkiye'de kurulu borsalarda gerçekleştirilen vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerine ilişkin muameleler ve bu muameleler sonucu lehe alınan paralar BSMV'den istisna iken yeni uygulamada işlemin gerçekleştiği yere bakılmaksızın vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerine ilişkin muameleler sonucu lehe alınan paralar BSMV'den istisna edilecektir.
  6. 3065 sayılı KDV Kanunu'nda yapılan değişiklik ile 01/01/2018 tarihinden itibaren, Bankalara borçlu olanların ve kefillerinin borçlarına karşılık taşınmaz ve iştirak hisselerinin bankalara devir ve teslimlerinde tanınan KDV istisnası artık finansal kiralama ve finansman şirketlerine yapılan devir ve teslimlerde de uygulanacaktır.
  7. 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu'nda yapılan değişiklik ile kamu özel iş birliği projelerinin finansmanı için yurt dışında ihraç edilen menkul kıymetler karşılığında fon temin etmek üzere kurulan özel amaçlı kuruluşların, bu fonları proje yüklenicisi firmalara kullandırmasına ilişkin olarak düzenlenen kağıtlar ile bunların teminat ve geri ödemesine ilişkin işlemler nedeniyle düzenlenen kağıtlara ve bu işlemlere damga vergisi ve harç (yargı harcı hariç) istisnası sağlanması suretiyle finansman maliyetleri düşürülecektir.

Söz konusu Kanun değişikliklerine http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171205-12.pdf adresinden ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

Çiğdem ÖNSAL
Genel Sekreter V.