DUYURULAR

MEVZUAT // Arazi Tahsisine İlişkin Yönetmelikler
( 10 Şubat 2018 Cumartesi )

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)’nden alınan yazıda, 09/02/208 tarihli (bugünkü) Resmi Gazete'de yayımlanan "Organize Sanayi Bölgelerinde Yer Alan Parsellerin Tamamen veya Kısmen Bedelsiz Tahsisine Dair Yönetmelik" ve "Endüstri Bölgeleri Yönetmeliği" ile yatırımcılara kolaylıklar sağlanmasının amaçlandığı bildirilmektedir.

"Endüstri Bölgeleri Yönetmeliği" ile endüstri bölgelerinin kurulması, yönetimi ve işletilmesi ile ayrıca bölgelerin yer seçimi, kamulaştırılması, ihalesi, altyapı ve üstyapısı için gerekli etüt, plan ve projelerin yaptırılması, onaylanması veya vize edilmesi, ilgili ruhsat ve izinlerin verilmesi, inşaat işlerinin yapılması, tahsis edilen ödeneklerin harcanması, yatırım izninin verilmesi, münferit yatırım yeri veya özel endüstri bölgelerinin kurulması, yönetilmesi ve faaliyete geçmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmektedir.

Söz konusu Yönetmelik ile münferit yatırım yerleri sağlanabilecek ve özel endüstri bölgeleri kurulabilecek olup münferit bir sanayi yatırımının gerçekleştirilmesi amacıyla önerilen alanlar üzerine yapılan başvuru Endüstri Koordinasyon Kurulu tarafından değerlendirildikten sonra Bakanlar Kurulunca münferit yatırım yeri olarak tahsis edilmesine karar verilebilecek olup yönetmelik detaylarına http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/02/20180209-1.htm adresinden ulaşılabilmektedir.

Organize Sanayi Bölgelerinde Yer Alan Parsellerin Tamamen veya Kısmen Bedelsiz Tahsisine Dair Yönetmelik ile OSB'lerde yer alan parsellerin istihdam şartıyla, tamamen veya kısmen bedelsiz tahsisine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmektedir.

Böylelikle, Bakanlık kredisi kullanmayan OSB'lerin yanı sıra, kredi kullananlar, kredi kulanmış olup borcu devam eden OSB'lerde müteşebbis heyet veya genel kurul kararıyla asgari istihdam şartını taşımaları halinde, tahsis edilmemiş parseller tamamen veya kısmen bedelsiz olarak tahsis edilebilecektir.

Buna göre 20 bin metrekareden büyük parseller için 50 kişilik; 10 bin-20 bin metrekare arasındaki parseller için 30; 5-10 bin metrekare arasındaki parsel için 20; 5 bin metrekareye kadar olan parseller için ise en az 10 kişilik istihdam şartı aranacaktır.

Parsel tahsisinde, gerçek veya tüzel kişiler arasında öncelik; yatırım tutarı, istihdam, ihracat ve yüksek teknoloji gibi faktörlere göre yönetim kurulları tarafından belirlenecektir. Yönetmelik detaylarına http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/02/20180209-2.htm adresinden ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

İ.Cumhur İŞBIRAKMAZ

Genel Sekreter