DUYURULAR

MEVZUAT // 7223 Sayılı Kanun - İhracatta Türk Malı İmajının Korunması
( 15 Mayıs 2020 Cuma )

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda, 4703 sayılı Kanun’un yerine geçmek üzere, 12 Mart 2020 tarihli ve 31066 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 12 Mart 2021 tarihinde yürürlüğe girecek olan 7223 sayılı "Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu" ile Türk malı imajının yabancı pazarlarda da korunmasını teminen, güvensiz veya tağşişe konu ürün ihracının yasaklandığı ve bu kapsamda bu tür ürün ihraç eden firmalara müeyyide getirilebildiği, bahse konu kanun uygulamaya geçmeden önce etkin bilgilendirme çalışmalarının yapılması kapsamında Türk malı imajının korunması amacıyla hazırlanan hükümlere ilişkin detaylı açıklamaların aşağıda yer verildiği şekilde olduğu ifade edilmiş, konunun ilgili ihracatçı firmalara duyurulması talep edilmiştir.

Bilgilerinize sunulur.

 

Serap ÜNAL
Genel Sekreter Yardımcısı

Türk Malı İmajının Korunmasına Yönelik Hükümlere İlişkin Açıklamalar:

Kapsam

MADDE 2 – (4) Avrupa Birliği üyesi ülkeler dışındaki ülkelere ihraç edilen veya ihraç edilmesi hedeflenen ürünler bu Kanunun kapsamı dışındadır. Ancak bu ürünlerin de güvenli olması, tağşişe konu olmaması ve ürüne ilişkin işaretleme, etiketleme ve belgelendirmenin alıcıyı yanıltmayacak şekilde yapılması zorunludur.

İdari para cezaları

MADDE 20 –(3) İhraç edilmesi hedeflenen ürünlerin 2 nci maddenin dördüncü fıkrasına aykırı olması halinde yetkili kuruluşça ürün güvenliğine ilişkin aykırılıkta 50.000.- Türk lirasından 500.000.- Türk lirasına kadar, diğer aykırılık durumlarında 20.000.- Türk lirasından 200.000.- Türk lirasına kadar idari para cezası uygulanır ve gerekli diğer önlemler alınır.

(4) 2’nci maddenin dördüncü fıkrasına aykırı ürün ihraç edenlere, uygunsuzluğa konu ürünün gerçekleşen FOB bedelinin %5’inden %25’ine kadar tekabül eden miktarda Türk lirası idari para cezası uygulanır.

Bu hükümlere göre ihraç edilen veya edilecek ürünler ilke olarak Kanunun kapsamı dışında bırakılmakla birlikte bu kuralın istisnası bulunmaktadır:

1) Gümrük Birliği nedeniyle Avrupa Birliği’ne (AB) yapılacak ihracat, Kanun kapsamına alınmaktadır. Gümrük Birliğinin temel özelliği olan malların serbest dolaşımı ilkesinin işleyebilmesi için Türkiye’de imal edilerek veya imal edilmese dahi serbest dolaşıma sokularak AB üyesi ülkelerin piyasasına arz edilmesi hedeflenen ürünlerin de her iki pazarda geçerli ortak teknik kurallara uygun ve her durumda güvenli olması gerekmektedir. Aksi takdirde, iki taraf arasındaki ticarette ürünlerin gümrükte güvenlik kurallarına uygunluğunun denetimi gerekli olacak, bu da teknik engel yaratması nedeniyle genelinde taraflar arasında malların serbest dolaşımını, özelinde ise AB pazarına ihracatımızı sekteye uğratacaktır.

Bundan dolayı denetim esnasında, bir ürünün aslında AB pazarına arzının hedeflendiğinin tespiti halinde de Kanun hükümleri uygulanacak ve bu ürünler ülkemiz piyasasına arz edilmiş sayılacaktır.

2) AB dışındaki ülkelere ihraç edilmesi hedeflenen veya edilen ürünler normal şartlarda varış ülkelerinin kurallarına uygun olmalıdır. Ancak, Türk malı imajının zedelenmesine yol açacak insan sağlığını ve güvenliğini tehdit eden ürün ihraç edilmesi, ihraç edilen üründe yanıltıcı etiketleme, tağşiş, yanlış içerik beyan etme veya son kullanım tarihinin değiştirilmesi ve benzeri durumlarda ithalatçı ülkeden uygunsuzluğun ülkemize rapor edilmesi halinde ürün, yetkili kuruluş tarafından içeride de Kanun ve diğer mevzuat dikkate alınarak incelenecek ve aynı sonuç teyit edilirse yaptırım uygulanacaktır. Aynı şekilde, piyasa gözetimi ve denetimi kapsamında da bu ürünlerde uygunsuzluk tespit edilmesi halinde aynı yaptırımlar uygulanabilecektir.


Ayrıntılı Bilgi İçin: Sertaç Aydoğan