DUYURULAR

DEVLET DESTEKLERİ // Pazara Giriş Belgeleri Desteği/ Müşavir Onayı
( 07 Şubat 2020 Cuma )

T.C. Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 31/01/2020 tarihli yazıda;

“ 2014/8 sayılı “Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar”ın 7 inci maddesi uyarınca firmalarımızın desteğe konu belge/sertifika/raporlar ile harcamaya dair belgelerini pazara giriş belgesinin düzenleniş tarihinden itibaren en geç 6 (altı) ay içinde üyesi oldukları İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’ne (İBGS) ibraz etmeleri gerekmektedir. Ayrıca, anılan Karar’ın Uygulama Usul Esas Genelgesi’nin 22’nci maddesi, desteğe konu yurt dışında düzenlenmiş belgelerin ülkede bulunan Ticaret Müşaviri/Ticaret Ataşesi/Bakanlık Temsilcisine “destek başvurusu süresi içinde” onaylatılması hususunu düzenlemektedir.

Bu doğrultuda, Karar’da tanımlanan 6 (altı) aylık destek başvuru süresi içinde müracaat sahibi firmaların hem ilgili yurtdışı temsilciliğimizden onay almaları ve ayrıca onaylı evrakları da yine 6 (altı) aylık süre içinde üyesi oldukları İBGS’ye ibraz etmeleri gerekmektedir. Öte yandan, firmalarımız bahse konu belgeleri 6 (altı) aylık süre içinde onaylanmalarını teminen Ticaret Müşavirliklerine/Ataşeliklerine/Bakanlık Temsilciliğine ibraz etmelerine karşın, yurtdışı temsilciliklerimizde bazı kadroların münhal olması nedeniyle veya firmalarımızın bazı durumlarda ilgili belgeleri Ticaret Müşavirliklerine/Ataşeliklerine/Bakanlık Temsilciliğine mevzuatta öngörülen sürenin bitimine çok az bir zaman kala iletmeleri sonucu, anılan belgelerin destek başvuru süresi içinde onaylanmaları mümkün olamayabilmektedir.

Bu itibarla, münhal kadro sebebiyle ilgili ülkede Ticaret Müşaviri/Ataşesi/Bakanlık Temsilcisi bulunmadığı için onaylanamamış belge/sertifika/raporlar ve harcama belgeleri ile gerçekleştirilen destek müracaatları ile firmalarımızın bazı durumlarda ilgili belgeleri Ticaret Müşavirliklerine/Ataşeliklerine/Bakanlık Temsilciliğine mevzuatta öngörülen sürenin bitimine çok az bir zaman kala iletmeleri sonucu ilgili ülkede bulunan Ticaret Müşaviri/Ataşesi tarafından onaylanamamış mezkur belgeleri içeren müracaatların sonuçlandırılabilmesini teminen;

-Hâlihazırda münhal temsilciliklerde firmalarımız tarafından ilgili belgelerin yurtdışı temsilciliğimize destek süresi içinde sunulduğunun “Ticaret Müşavirliği/ Ataşeliği/ Büyükelçilik /Konsolosluk” evrak giriş tarihi ve sayısı, teslim alındı teyidi e-postası, kargo teslim makbuzu ve benzeri evraklar” ile tevsik edilmesi durumunda, münhal kadrolara atamaların gerçekleşmesi akabinde yurtdışı temsilciliğimizce onaylanmasını müteakiben İBGS’lerce reddedilmeden değerlendirmeye alınması,

-Müracaat yapıldığı tarih itibariyle münhal olmasını mukabil 30.01.2020 tarihi itibariyle dolu olan temsilciliklere firmalarımız tarafından belgelerin süresi içinde sunulduğunun yine yukarıda tanımlandığı şekilde tevsik edilmesi halinde söz konusu belgelerin Ticaret Müşaviri/Ataşesi/Bakanlık Temsilcisi tarafından onaylanması sonrası müracaatın İBGS’lerce kabul edilerek incelemeye konu olabilmesi,

-Firmalarımızın ilgili belgeleri Ticaret Müşavirliklerine/Ataşeliklerine/Bakanlık Temsilciliğine mevzuatta öngörülen sürenin bitimine çok az bir zaman kala iletmeleri sonucu Ticaret Müşaviri/Ataşesinin onaylayamadığı belge/sertifika/raporlar ile harcamaya dair belgelerin yukarıda tanımlandığı şekliyle destek süresi içinde sunulduğunun İBGS’ye tevsiki kaydıyla Ticaret Müşaviri/Ticaret Ataşesi/Bakanlık Temsilcisi onayını müteakip İBGS’lerce kabul edilerek incelemeye konu olabilmesi,

hususları, 30.01.2020 tarihli ve 51859019 sayılı Bakanlık Makamı Onayı çerçevesinde uygun görülmüştür.” denilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

Kemal COŞKUN

Genel Sekreter Yardımcısı


Ayrıntılı Bilgi İçin: Dogus Turgul