DUYURULAR

GENEL DUYURU // İHRACATÇILARA HUSUSİ DAMGALI PASAPORT VERİLMESİ
( 05 Haziran 2017 Pazartesi )

Ekonomi Bakanlığından alınan yazıda 23/03/2017 tarihli ve 30016 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2017/9962 sayılı "İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Karar' kapsamında Dış Ticaret Sermaye Şirketi (DTSŞ) aracılığıyla ihracat yapan firma yetkililerine hususi damgalı pasaport verilebilmesine ilişkin Bakanlığa intikal ettirilen taleplerin olumlu değerlendirildiği ifade olunarak, konuya ilişkin başvuruların değerlendirilebilmesini teminen izlenecek usullerin belirlenmiş olduğu ifade edilmektedir.

Diğer taraftan, konuya ilişkin Bakanlığa intikal ettirilen talepler göz önünde bulundurularak keyfiyet tekrar değerlendirilmiş olup:

- Firmaların 2017/9962 sayılı "İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Karar'ın 5 inci maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen ihracat tutarının hesaplanmasında, ihracatına aracılık edilen firmanın ve söz konusu firmanın ihracat tutarının DTSŞ tarafından Yeminli Mali Müşavir tasdikli olarak beyan edilmesi şartıyla, DTSŞ aracılığıyla yapılan ihracatın da firmanın ihracatı kapsamında değerlendirilmesi.

- Mezkur Karar kapsamında DTSŞ'ler tarafından yapılan ihracat tutarından, yukarıda belirtilen şekilde hesaplanacak ihracat tutarının düşülmesinden sonra kalan ihracat tutarının anılan Kararın 5 inci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde hususi damgalı pasaport verilmesine imkân sağlaması halinde DTSŞ yetkililerine de hususi damgalı pasaport verilmesi,

- İş bu yazımızın tarihinden itibaren 3 ay içerisinde (05/09/2017 günü mesai saati bitimine kadar) ve müteakip yıllarda her yılın 15 Şubat tarihine kadar DTSŞ'lerce bu kapsamda yapılacak beyan üzerine, beyanda belirtilen bilgilerin İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerince kontrolünü müteakip, Ekonomi Bakanlığına iletir.

- Öte yandan DTSŞ'ler tarafından yalnızca anılan statüye haiz oldukları dönemde ihracatına aracılık ettikleri firmalara ilişkin bilgilerin beyan edilmesi gerekmektedir.

- DTSŞ'ler tarafından herhangi bir firmanın ihracatına aracılık edilmemiş olması halinde ise gerekli işlemlerin tekemmül ettirilebilmesini teminen bu durumun DTSŞ tarafından Yeminli Mali Müşavir tasdikli olarak Bakanlığımıza beyan edilmesinin uygun görüldüğü belirtilmiştir.

Bilgilerinize sunulur.

İ.Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter